تعداد مقالات: 18

2. شیوه ی تبلیغ حضرت عیسی(ع) در قرآن کریم بر اساس آیه 125 سوره نحل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-27

مجید حیدری فر؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


3. بررسی تداوی بیماری‌های روحی-اعتقادی از نظر قرآن با محوریت تفسیر المیزان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-30

محمدحسین صائینی؛ عزیز علی دهقانی؛ حسین مرادی زنجانی؛ فرهاد ادریسی


4. شناخت یسنای هفت فصل اوستای مزدیسنان و مفاهیم آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-51

کیومرث چراغی


5. بسترهای منازعات بشر در سیمای قرآن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 33-52

محمد امین مویدی بنان


6. برهمنه‌ها، تفسیر قانونی وداها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-59

حجت اله جوانی؛ فاطمه علیپور؛ راحله شیری


7. بررسی نمودهایی از صور خیال در سورۀ مبارکۀ یوسف(ع)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-69

فروزان آزادبخت


8. مقایسة تطبیقی انجیل یوحنا با قرآن کریم، از منظر تصویر آفرینی هنری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-81

علی فتح الهی؛ روح الله نوری؛ فرشاد میرزایی مطلق


9. تثلیث مسیحی در ترازوی داوری قرآنی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-87

محمود قیوم زاده


11. معنا شناسی واژه «طیّب» در قرآن کریم با محوریت شجره طیّبه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-99

فرهاد ادریسی؛ احمد سلامت


12. تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-109

محمود میرزایی الحسینی؛ فریبا مرادپور


14. توثیق قرآن بر قدرت مطلوب

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 101-124

منظر نریمانی زاده


15. روش‌شناسی «وجوه القرآن» ابوالفضل تفلیسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-137

علی نظری؛ معصومه تراوش


16. توصیف وتمثیل دنیا ازمنظر قرآن کریم و مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-151

محمد حسین صادقی درویشی؛ یداله ملکی


17. فلسفۀ امکان اعجاز از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در فرهنگ اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-156

مسعود خوشناموند


18. مفهوم نور در قرآن ، برهان و عرفان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-190

علی فتح الهی؛ اکرم بغدادی