فرایند پذیرش مقالات

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

      این نشریه به منظور تولید و توسعۀ دانش، پژوهش­های نظام­ مند در حوزۀ متون وحیانی، تفسیر و مطالعات متون آسمانی-دینی به ویژه موضوعات تطبیقی به صورت دو فصلنامه مقالات پژوهشی مرتبط را پذیرش می­نماید. 

1. مقاله باید شامل قسمتهای زیر باشد:

عنوان، چکیدۀ فارسی، کلید واژه­ها، مقدمه یا طرح مسأله، شرح موضوع، نتیجه، فهرست منابع و چکیدۀ انگلیسی.

2. تنها مقاله­ هایی قابل بررسی است که حاصل پژوهشی بدیع بوده، قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهدد به نشر آن در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله های ارسالی، نباید همزمان به مجله های دیگر ارائه شود.

3. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است.

4. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله­ ها برای مجله محفوظ است، و مقاله های دریافتی بازگردانده نخواهد شد.

5. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هیأت تحریریه مجله است.

6. حجم مقاله از 20 صفحه بیشتر نباشد.

7. نقل و اقتباس از مقاله های شماره های دیگر این مجله، با ذکر مأخذ آزاد است.

8. چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر 150 کلمه باشد.

9. مقاله­ ها باید طبق الگوی موجود در زیر باشد:

 ( با حاشیه بالا و پایین 3.5، چپ و راست 2.5 و میان­سطور 1 سانتیمتر، در محیط Word، با قلم 13 BNazanin تایپ شود و چکیده، پانویس و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.

10. منابع و مآخذ باید  در پایان مقاله به صورت دایرۀ المعارفی به صورت نام خانوادگی نویسنده، نام، تاریخ نشر داخل پرانتز، عنوان اثر، ناشر، محل نشر و شماره چاپ،  درج گردد. برای نمونه:

]1[ جوادی آملی، عبداللّه (1382) رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا، قم، اسرا، چاپ سوم.

11. اطلاعات مقاله­ ها به این ترتیب در فهرست منابع درج شوند: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گیومه، نام مجلّه ، محل نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله. برای نمونه:

]1[ فلاحی، اسدالله(1391).«مکعب تقابل:روابط میان قضایای معدوله»، فلسفه و کلام اسلامی، تهران، سال 45، شماره 1، بهار و تابستان، ص 143-123

12. در ذکر درون متنی منابعی که مشتمل بر چندین مجلد باشند ابتدا نام فامیل نویسنده اثر، سپس تاریخ نشر و به ترتیب شمارۀ جلد و شمارۀ صفحه یا صفحات داخل پرانتز می­آید، مانند: (جوادی آملی، 1358: 4/241)

13. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.

14. نویسنده مسؤل لازم است تعهد اخلاقی و قانونی خویش را طی نامه­ ای مبنی بر عدم نشر یا ارائه مقاله به نشریه دیگری قبل از اتمام پروسۀ داوری مبنی بر رد یا پذیرش مقاله به مدیران مجله اطلاع دهد.

15. چنانچه مقاله­ ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحۀ اصلی مقاله، فقط به نویسندۀ اول اختصاص دارد.