اهداف و چشم انداز

اهداف :

الف : کمک به رشد و آگاهی در زمینه های علمی در رشته الهیات و متون وحیانی

ب : کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع مجله از سراسر کشور

پ : کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع مجله