دوره و شماره: دوره 96، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-116 
1. شیوه ی تبلیغ حضرت عیسی(ع) در قرآن کریم بر اساس آیه 125 سوره نحل

صفحه 1-27

مجید حیدری فر؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


شماره‌های پیشین نشریه