دوره و شماره: دوره 96، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
2. برهمنه‌ها، تفسیر قانونی وداها

صفحه 37-59

حجت اله جوانی؛ فاطمه علیپور؛ راحله شیری


4. تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

صفحه 89-109

محمود میرزایی الحسینی؛ فریبا مرادپور


شماره‌های پیشین نشریه