توثیق قرآن بر قدرت مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته ی دکتری، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم قرآنی کرمانشاه.

چکیده

          تامل درآیات قرآن کریم راجع به مطلق قدرت و بررسی همه جانبه آن، مشخص می نماید که مفهوم قدرت، مانند سایر مفاهیم وحیانی برای تقریب اذهان مخاطبان و منادیان خویش، نیازمند وجود مصادیقی عینی است تا تبیین گردد و در این میان قدرت در وجه پسندیده، بتواند نقش خود را برای غایتی که برای آن در نظر گرفته شده به خوبی ایفا نماید. این نوشتار با هدف تبیین موضوع قدرت و واکاوی مطلوب بودن آن از منظر قرآن کریم مطابق آیات وارده در مورد سلیمان نبی(ع) می باشد. از این رو، آنچه نگارنده در زمینه ی موضوع این مقاله  در صدد تشریح آن است، با عنایت به کلام وحیانی پروردگار و استعانت  از روایات مربوطه، با بهره مندی از شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه‌ای مورد بررسی واقع گردیده است. بنابراین، نگاه قرآن بر حضرت سلیمان (ع) به عنوان نمونه قدرت مطلوب و پسندیده به منظور آشکار ساختن مفهوم دقیقی از قدرت درکلام وحیانی پروردگار نصب العین قرار گرفته است. این امر ما را بر آن می دارد تا شناختی کافی و وافی از قدرت را منطبق بر سیمایی که قرآن از مصادیق آن در خلال داستان سلیمان نبی(ع) متبلورشده است، به دست دهد. لذا با شناخت قدرت مطلوب، می توان قدرت نا مطلوب را متمایز و منفک نمود.

کلیدواژه‌ها