معنا شناسی واژه «طیّب» در قرآن کریم با محوریت شجره طیّبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

2 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

          واژه ی طیّب از مفاهیم ارزشمندی است که در قرآن کریم به کرات ذکر شده است. مفهوم این واژه به دلیل نزدیکی آن با فطرت انسانی نیازمند بررسی بیشتری می باشد. این واژه با مشتقات آن 46 مرتبه در 20 سوره قرآن ذکر شده است.با این حال، کلمه «طیّب» تنها در 6 آیه مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد وسیع این واژه و همنشینی و ترکیب اضافی و وصفی آن با دیگر مفاهیم قرآنی نشان از جایگاه خاص این کلمه دارد و ضرورت بررسی مفهوم آن را بیشتر آشکار می سازد. ما در این نوشتار می کوشیم با روش توصیفی مفهوم لغوی و اصطلاحی آن را از منظر آیات و روایات مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در این مقاله برآن هستیم تا با تأمل در ابعاد مختلف واژه طیّب و شناخت حوزه های معناشناسی آن و استناد به آیات قرآن کریم نسبت به استخراج آیاتی که واژه ی طیّب در آن به کار رفته است، به تبیین مفهوم وحیانی موضوع شجره طیّبه بپردازیم. سرانجام با بررسی آیات و روایات مربوط به واژه ی شجره ی طیّبه عبارات متقابل آن همچون شجره خبیثه را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها