مقایسة تطبیقی انجیل یوحنا با قرآن کریم، از منظر تصویر آفرینی هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادیان و عرفان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد. ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

3 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

          یکی از راه های بیان معنا، استفاده از تصویرآفرینی هنری است. تصویرآفرینی بلاغی- هنری دارای ابزاری است از قبیل: تمثیل، استعاره، تشبیه، کنایه و ..؛ این ابزارها در جهت حسی کردن امور معنوی و انتزاعی به کار می روند. در این پژوهش بررسی تطبیقی انجیل یوحنا با قرآن کریم از منظر تصویرآفرینی هنری مورد مداقه قرار گرفته است. نویسندة یوحنا به علت نثر ساده و قالب روایی- داستانی کتاب، نسبت به قرآن کریم از تصاویر هنری کمتری استفاده کرده است؛ به عبارت دیگر، کثرت معانی و مضامین معنوی در قرآن که شامل حقایق توحیدی، دینی، اخلاقی، حکمی و اخروی می شود همگی امور مجرد و انتزاعی  هستند که با ابزارهای تصویرگری هنری مجسم شده اند. اما این حقایق و امور معنوی در انجیل یوحنا به ندرت دیده می شود؛ به طوری که آمار استفاده از ابزارهای تصویرآفرینی 36 مورد است و قابل قیاس با قرآن کریم نیست.

کلیدواژه‌ها