بسترهای منازعات بشر در سیمای قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد،

چکیده

هدف کلّی در این مقاله، بررسی زمینه های منازعات بشری از منظر قرآن کریم است. محقق سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه زمینه های اصلی از منظر قرآن باعث وقوع منازعات می شود؟ در پژوهش های بعمل آمده در آیات نورانی قرآن، مشخص گردید آنچه بعنوان منازعات و اصطلاحات مشابه آن آمده بر افراد و جوامع  انسانی وارد می‌شود و موجبات ناتوانی‌اش را فراهم می‌کند. زمینه های اصلی را دارد، که در دو ناحیه فرد و جامعه او نِمود می یابد همچون؛ اختلاف عقیده، دشمنی، اخبار دروغ، و دنیا طلبی که زیر بنای دیگر عوامل جنگ افروزی را تشکیل می دهد. بدیهی است که همه اهداف آمده در پرتو آیات وحیانی و با بهره‌گیری از احادیث به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته به این معنی که محقّق با استفاده از منابع و کُتب مرجع و معتبر، اطلاعات را جمع‌آوری و پردازش نموده است.

کلیدواژه‌ها