بررسی تداوی بیماری‌های روحی-اعتقادی از نظر قرآن با محوریت تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی. زنجان. ایران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

3 . استادیار علوم قرآنی و حدیث، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

4 دانشیارعلوم قرآنی وحدیث، دانشکده علوم انسانی وهنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاداسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

          با نظر در آیات قرآن کریم با این حقیقت روبرو می‌شویم که انسان دارای دو بعد مهم و اصلی، روحانی وجسمانی است. هر یک از این دو بعد می توانند سالم یا بیمار باشند. همان طور که برای بیماری جسمی‌اش دوائی است، برای بیماری روحی‌اش نیز دوائی وجود دارد. قرآن کریم آیاتش را به عنوان نسخه شفابخش روح انسان معرفی کرده است. در ادبیات قرآنی، سلامت روحی یا معنوی با کلید واژه"قلب" گره خورده و از قلبِ سلیم و قلب مریض سخن به میان آمده است. اینکه قرآن کریم قلب را بیمار خوانده قطعاً به منزله ی ثبات قلب و استقامت نفس را مختل می‌سازد. داده‌های این مقاله با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده و به ‌صورت توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده است. این نوشتار با هدف درمان بیماری‌های روح- اعتقادی می کوشد آن را از نظر قرآن مورد بررسی قرار دهد. تفسیر المیزان به استناد آیات قرآنی تأکید ‌دارد کسانی که در عقیده، کفر و در عمل، نفاق را برگزیدند از سلامت روانی برخوردار نیستند و جلوه ی کفر و نفاق، ناشی از ضعف ایمان به خداست که نتیجه آن بروز خلق و خوی متناسب با اخلاقیات شرک آلود می باشد. علامه ی طباطبایی معتقد است که انسان موجودی مختار و آزاد است و آگاهانه می‌تواند تغییر جهت دهد و عقاید و اندیشه خود را اصلاح نماید. این امر زمانی میسر خواهد شد که خود را از خطر لغزش و انحراف به خدا بسپارد و از او عصمت و مصونیت بخواهد. طباطبایی، تأثیر درمانی قرآن را در دردهای جسمانی نپذیرفته ولی دردهای روحی و روانی را پذیرفته است؛ با این وجود قرآن کریم درمان بیماریهای روحی- اعتقادی انسان است و می‌تواند بیماری‌هایی چون کفر، نفاق، شرک و مانند آنها را درمان کند. لذا مسلمانان باید قدر این نعمت الهی را دانسته و از مواهب قرآن کریم استفاده نمایند تا به سعادت و رستگاری حقیقی برسند.

کلیدواژه‌ها