شناخت یسنای هفت فصل اوستای مزدیسنان و مفاهیم آن

نویسنده

گروه ادیان و عرفان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی. کرمانشاه. ایران

چکیده

     کتاب اوستا به زعم زردشتیان در زمرۀ متون وحیانی قوم ایرانی است که از جانب اهوره مزدا و توسط وهومنه فرشتۀ وحی بر «زره­توشتر» پیامبر آریایی نازل شده است. یسنا یکی از اجزای اوستای ایرانیان است که معتبرترین بخش سرودهای زردشت به نام «گاتها» یا «هات­ها» درآن قرار گرفته است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیل محتوای متون ایرانی به معرفی یسنای هفت فصل ایرانیان باستان و بررسی مفاهیم مندرج در آن می­پردازد. در این پژوهش مفاهیمی مانند «اشه، امشاسپندان، فروَهَر، آتش و آتشگاه­های» زردشتی بر اساس هپتنگ­هایتی یا یسنای هفت فصل مورد مطالعه قرار می­گیرد.2 .Asha.

کلیدواژه‌ها