تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترا دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید قرآن کریم عقلانیت یا خردورزی است. این کتاب آسمانی 267 مرتبه در آیات متعدد از ضرورت عقل وخرد سخن به میان آورده است. در این میان یکی از تعبیرهای قرآنی، تعبیر «أولوا الألباب»(خردمندان یا صاحبان خرد) می باشد. واژه ی «لبّ» به معنی «خرد ناب و اصیل» 16 مرتبه به صورت جمع (الألباب) به کار رفته است.
این مقاله در صدد است ابتدا به بررسی معنای لغوی واصطلاحی «لبّ» و «عقل» و تفاوت معنایی این دو واژه بپردازد. پس از شرح این واژگان، حوزه­ها یا محورهای معنایی خردورزی در قرآن کریم با تأکید بر تعبیر«أولوا الألباب» بررسی شده است. در این پژوهش براساس دیدگاه­های مفسّران قرآن کریم و پژوهشگران علوم قرآنی به تحلیل معنایی تعبیر مذکور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها