تاویل متن وحیانی از نگاه مفسران اسلامی با تکیه بر دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآنی، واحد خرم باد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد. ایران

چکیده

تأویل از واژه هایی است که در علوم قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقه، کلام، فلسفه و عرفان به کار رفته است. از دیرباز این واژه بحث برانگیز و در چیستی و ماهیت آن، آرای گوناگونی از سوی اندیشمندان و مفسران ابراز شده است. مفسران، عارفان، متکلمان، باطن­گرایان و حتی تجربه­گرایان، هر کدام به نحوی پرده از چهره این واژه بر داشته­اند که نتیجه­ی آن، برداشت­های مختلف و بعضاً ناسازگار است. در این مقاله ضمن بررسی تفاوت تأویل با تفسیر و مروری بر تطور معانی این واژه، به بررسی تاویل در قرآن و دیدگاه نحله­های فکری و هم­چنین چند تن از مفسران بخصوص از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها