نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة تطبیقی انجیل یوحنا با قرآن کریم، از منظر تصویر آفرینی هنری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-81

علی فتح الهی؛ روح الله نوری؛ فرشاد میرزایی مطلق


2. مفهوم نور در قرآن ، برهان و عرفان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-190

علی فتح الهی؛ اکرم بغدادی