نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معنا شناختی تعبیر قرآنی «أولوا الألباب»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-109

محمود میرزایی الحسینی؛ فریبا مرادپور