نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. توصیف وتمثیل دنیا ازمنظر قرآن کریم و مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-151

محمد حسین صادقی درویشی؛ یداله ملکی