نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة تطبیقی انجیل یوحنا با قرآن کریم، از منظر تصویر آفرینی هنری

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-81

علی فتح الهی؛ روح الله نوری؛ فرشاد میرزایی مطلق