اهداف راه اندازی دوفصلنامه تخصصی تفسیر متون وحیانی :

 

الف : کمک به رشد و آگاهی در زمینه های علمی در رشته الهیات و متون وحیانی

ب : کمک به انتشار مقالات مرتبط با موضوع فصلنامه در سراسر کشور

پ : کمک به شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در ارتباط با موضوع دوفصلنامه 

 

اعضاء هیات تحریریه :

 

1 - دکتر یدالله ملکی  : سردبیر

2 - دکتر علی فتح الهی : مدیر مسئول

3 - دکتر حجت الله جوانی

4 - دکتر حسین حیدری

5 - دکتر جهانبخش ثواقب

6 - دکتر اسحاق طاهری

7 - دکتر محمود قیوم زاده

8 - دکتر سید محمود موسوی

9 - دکتر علی نظری

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی